Щоджэныр еджакIуэхэм яхутепсэлъыхьащ тхылъ къызэрыдагъэкIам и тхыдэм

2018 гъэм гъатхэпэм и 13-м, Чристэн тхылъым и махуэм и пэ къихуэу, Минводы и Благовещенскэ члисэм и клирик щоджэн Шныров Александр яIущIащ къалэм и курыт еджапIэ №111-м и ебланэ классхэм. НыбжьыщIэхэм тхылъыр къызэрыдагъэкIым теухуа щIэ куэд къащIащ. Апхуэдэу щоджэным ягу къигъэкIыжащ НэщI Иным зэрыпащэр икIи еджакIуэхэм щIэныгъэм ехъулIэныгъэ щаIэну ехъуэхъуащ.

Просмотров: 730

Поделиться

VK:39834