Члисэ зэхуэхьэсам екIуалIэхэм яхутепсэлъыхьащ чристэн цIыхубзхэм я журналым

2018 гъэм гъатхэпэм и 11-м Псыхуабэ и Михайловскэ члисэ зэхуэхьэсам конференцэ щекIуэкIащ, Чристэн тхылъым и махуэм теухуауэ. Псыхуабэ члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ, члисэ зэхуэхьэсам и унафэщI щоджэн нэхъыжь Дубинский Борис къызэхуэсахэм ягу къигъэкIыжащ, Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл и арэзыныгъэкIэ, 2018 гъэм гъатхэпэм Члисэм и епархие псоми Чристэн тхылъым и махуэр зэрыщагъэлъэпIэнур, тхыдэ фэеплъым теухуар: Урысейм къардэн Фёдоров Иван и «Апостол» тхылъыр къызэрыщыдигъэкIар. Ар 1564 гъэм гъатхэпэм и 14 дунейм къытехьащ.

Благочиннэм къыхигъэщащ узэджэну тхылъхэр къызэрыхэпхынум мыхьэнэ зэриIэр. Чристэн тхылъхэм ящыщу абы къилъытащ ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэр, щихъхэм я псэукIар, члисэ тхыдэм ехьэлIа тхылъхэр, Инджылым и лъапIэныгъэхэм теухуа художественнэ литературэхэр.
ЕкIуэлIапIэм и библиотекарь Найдёновэ Иринэ жиIащ екIулIапIэм и библиотекэм и тхылъхэр зыхуэдэр, абы и Iыхьэхэм тепсэлъыхьащ. Благочиннэм егъэджэныгъэмкIэ и дэIэпыкъуэгъу Беляевэ Аллэ къытеувыIащ «Славянка» урыс чристэн цIыхубз журналым. Журналым и Iыхьэхэм я гугъу ящIащ, сурэтхэр ягъэлъэгъуащ, чристэн члисэхэр къыщыгъэлъэгъуахэр.

Просмотров: 1429

Поделиться

VK:39834