УнафэщIыр сабий унэм дэIэпыкъуащ

2018 гъэм гъатхэпэм и 10-м щихъ апостол Богослов Иоанн и цIэр зезыхьэ члисэ Новоивановскэ къуажэм (КъБР) и унафэщI щоджэн Бондарь Виталий щыIащ Прохладнэм и сабий унэ-интернатым. Щоджэным сабийхэм папщIэ ерыскъыхэкIхэр ишащ икIи абы и лэжьакIуэхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ яхутепсэлъыхьащ НэщI Иным и щэбэт махуэхэм дунейм ехыжахэм папщIэ ТхьэлъIэу зэрырагъэкIуэкIым.

Просмотров: 1433

Поделиться

VK:39834