Станицэм пшыхь гуакIуэхэр щокIуэкI

НэщI Иным и махуэхэм ирихьэлIэу Государственнэ (Советскэ) стнаицэм къэзакъ пшыхьхэр щокIуэкI. Станицэм и къэзакъхэм я жэрдэмкIэ блыщхьэ пщыхьэщхьэхэр траухуэ ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм къеджэным. Станицэм и члисэм Тхьэм и Уэхьий Михаил и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI щоджэн Федюнин Дионисий къэзакъхэм я гъусэу къоджэ тхылъым икIи ахэр зыщIэупщIэхэм жэуап ирет, чристэн цIыхум и гъащIэр пэжагъ хэлъу зэриухуэнум теухуахэм. Апхуэдэ зэхыхьэхэм Тхьэм и псалъэм теухуа псалъэмакъхэр щрагъэкIуэкI.

Просмотров: 1355

Поделиться

VK:39834