Епархием и къудамэм и унафэщIыр щыIащ Москва и семинарым

2018 гъэм гъатхэпэм и 3-м Москва къалэм, члисэ зэпыщIэныгъэхэмкIэ къудамэм и конференц-залым щызэхуащIыжащ тхьэмахуэ семинарыр. Ар къызэрагъэпэщащ апостол пэлъытэхэу, щихъхэу Кириллрэ Мефодийрэ я цIэр зезыхьэ Члисэпсо аспирантурэмрэ докторантурэмрэ IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэмрэ хабзэхъумэ органхэмрэ ядэлэжьэнымкIэ Синод къудамэмрэ я зэдэлэжьэныгъэм хыхьэу.
Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я епархием къыбгъэдэкIыу семинарым хэтащ епархием и къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Сорокин Константин. Семинарым и къалэн нэхъыщхьэр зыхуэунэтIар епархием и структурэхэм я унафэщIхэр Урыс Чристэн Члисэм и щоджэнхэмрэ хабзэхъумэ органхэмрэ дзэ частхэмрэ зэдэлэжьэным теухуа я къалэнхэм хэгъэхъуэнырщ. Пастыр, духовно- узэщIыныгъэ Iуэхухэр зэгъэуIуным ехьэлIа лэжьыгъэхэр дзэм къулыкъу щызыщIэхэмрэ хабзэхъумэ органхэм я лэжьакIуэхэмрэ зэдагъэзэщIэну къапэщылъщ. Курс нэужьым зэIущIэм хэтхэм щIыхь тхылъхэр иратащ я щIэныгъэм зэрыхагъэхъуам папщIэ.

Просмотров: 1260

Поделиться

VK:39834