Тхьэм и Анэм и «Благодатная» тхьэнапэр Черкесск къашащ

2018 гъэм гъатхэпэм и 2-м Черкесск къалэм Телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и цIэр зезыхьэ члисэ зэхуэхьэсам Тхьэм и Анэм и «Кехаритомени» («Благодатная») тхьэнапэр къагъэIэпхъуащ. Ар Афон Бгы ЛъапIэм тет Ксенофонт къулъшырыфым щыIэ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Георгий и цIэр зезыхьэ члисэ зэхуэхьэсам и тыхь щIапIэм щыIэщ. Тхьэнапэр а къулъшырыфым щыIэхэм Второафонскэ Бештаурскэ къулъшырыфым папщIэ ятхащ, щоджэнархимандрит, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ.
ЛъапIэныгъэм члисэ зэхуэхьэсам щыIущIащ Ищхъэрэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и щоджэн нэхъыжь Нартов Александр, Черкесск къалэм щихъ Радонижский Сергий и цIэр зезыхьэ и члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Кишунов Константин, члисэ зэхуэхьэсам и ключарь щоджэн нэхъыжь Кузнецов Сергий, округым и щоджэнхэр, Кубань къэзакъыдзэм и Баталпашинскэ къудамэм и чристэн къэзакъхэр, Телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и цIэр зезыхьэ члисэ зэхуэхьэсам екIуалIэхэр.
Тхьэм и «Благодатная» тхьэнапэм и пащхьэм, лъапIэныгъэр щIахьэным и пэ къихуэу Тхьэм и Анэм и канон тхьэлъэIур ирагъэкIуэкIащ. ИужькIэ щоджэным тхьэлъэIум хэт псоми дагъэ гъэнэхуам щыщ ялъигъэIэсащ. 
Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам тхьэнапэр щыщыIэ махуэхэм, Тхьэм и Анэм и «Благодатная» тхьэнапэм деж тхьэлъэIу щрагъэкIуэкI. ЛъапIэныгъэр Черкесск 2018 гъэм гъатхэпэм и 9 пщIондэ щыIэнущ.

Просмотров: 3410

Поделиться

VK:39834