Епархием псапэ щIэныр япэ иригъэщу къонэж

2018 гъэм гъатхэпэм и 1-м, епархием и унэм щекIуэкIащ Псыхуабэ, Черкесск епархием и Епархие советым и зэIущIэ. Ар иригъэкIуэкIащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ Феофилакт. ЗэIущIэм хэтащ члисэ округхэм я благочиннэхэмрэ языныкъуэ епархие къудамэхэм я унафэщIхэмрэ. Зэплъа журналхэм ящыщу щыр псапащIэхэмрэ епархием езыр-езыру щагъэзэщIэну гупыж ящIа проекхэмрэ ятеухуащ.
Советым хэтхэм къапщытэжащ Щоджэн нэхъыщхьэм и хъуромэ псейм кърикIуахэр. Махуэшхуэ саугъэтхэмрэ щихънагъ Феофилакт къыбгъэдэкI хъуэхъухэмрэ сабий 3000-м щIигъум лъэIэсащ. Апхуэдэхэщ бынунагъуэшхуэхэм, хуэныкъуэхэм, зи адэ е зи анэ зыщхьэщымытыжхэм ящыщхэр. КъищынэмыщIауэ, сабий унэхэм щыIэхэр.
Гъэ къэс къызэрагъэпэщ псапащIэ Iуэхум кърикIуахэм ящыщу нэхъыщхьэу къалъытар Донбасс щыIэ сабийхэм ядэIэпыкъунырщ. Мы зэм щIыналъэм ягъэшащ тонн 18 хъу дэIэпыкъуныгъэ Псыхуабэ епархием къыбгъэдэкIар. Советым хэтхэр Сретенскэ щIалэгъуалэ совет III-м кърикIуахэми къытеувыIащ. 2018 гъэм ар теухуауэ щытащ Щоджэн нэхъыщхьэм зэхуэсым хэтхэм ящыщу нэхъ проект гъэщIэгъуэн къыхэзылъхьэхэм епархие грант цIыкIухэр яхухэхынымрэ ахэр гъэзэщIэнымкIэ ятеухуауэ къыхилъхьа жэрдэмыр даIыгъащ. Щихънагъ Феофилакт зэIущIэм хэтхэм яхутепсэлъыхьащ Псыхуабэ епархием и лъапIэныгъэщIэм – Тхьэм и Анэм и «Благодатная». Ар Второафонскэ
Бештаурскэ цIыхухъу къулъшырыфым папщIэ Афон Бгы ЛъапIэм и Ксенофонт къулъшырыфым щыIэхэм ятхащ. А тхьэнапэм и теплъэр аращ здэщыIэр. Советым хэтхэм я лъэIукIэ Пастыр нэхъыщхьэхэм унафэ ящIащ лъапIэныгъэр епархием и члисэ округ псоми зэрыщагъэлъэгъуэныр.
ЗэIущIэр и кIэм щынэблагъэм тепсэлъыхьащ епархием хъыбарегъащIэ лэжьыгъэм зэрызыщрагъэужьынум. Епархием и сайтыр хъыбарегъащIэ IэнатIэу ягъэтхыну къыхалъхьащ. Абы къыхэкIыу абы къыщат хъыбархэм я пIалъэмрэ я фIагъымкIэ жэуап яхь благочиннэхэм щыIэхэм. Епархием и хъыбарегъащIэ IэнатIэм зегъэужьыным теухуа нэгъуэщI унафэхэри къыхалъхьащ.

Просмотров: 2710

Поделиться

VK:39834