Щихънагъ Феофилакт Тхьэ елъэIуащ Чызлар щекIуэкIа терактым хэкIуэдахэм папщIэ

2018 гъэм мазаем и 26-м, Чызлар къыщыхъуа терактым къыкIэлъыкIуэ махуэ ебгъуанэм Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ Феофилакт Успенскэ Второафонскэ Бештаурскэ цIыхухъу къулъшырыфым тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ лажьэншэу хэкIуэдахэм папщIэ.
«ПщIэ зыхуэтщI къуэшхэ, шыпхъухэ! Нобэ Чызлар бэлыхь куэд зыщрагъэшэчахэу Людмилэ, Верэ, Надеждэ, Иринэ, Верэ сымэ дунейм зэрехыжрэ махуибгъу ирокъу. Си шыпхъухэр тхьэлъэIум сигу къыщызогъэкIыж. Тхьэм, Члисэм хуэпэжхэр дунейм зэрехыжыр зэрыжагъуэр фIыуэ сощIэ. Ауэ, нэгъуэщI щIэныгъэм гугъэ сегъэщI «сыту жыпIэмэ лIэныгъэри, гъащIэри, МелыIычхэри, ЩIэдзапIэри, Къарури, иджырейри, къэкIуэнури, лъагэри, куури, нэгъуэщIри Тхьэм худиIэ лъагъуныгъэм пэIэщIэ дызэримыщIыфынур» (Рим. 8, 38-39). 
Псори фыкъыхузоджэ лажьэншэу хэкIуэдахэм я псэр зэгъэн папщIэ Тхьэ фелъэIуну! – жиIащ щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт.
А махуэм Пастыр нэхъыщхьэр хэтащ Урысей МВД ГУ-м КИФЩI-м щиIэ къудамэм и Жылагъуэ советым и зэIущIэм. Щихънагъым и жэрдэмкIэ зэIущIэм ягу къыщагъэкIыжащ Чызлар Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэм я фэеплъыр, зы дакъикъэкIэ яхуэщыгъуэри. Советым хэтхэр зэдэарэзыуэ терактым хуэхъущIащ икIи гугъэ ящIащ цIыхубэмрэ Кавказым щызекIуэ динымрэ зыми зэрыхузэкъуэмычынумкIэ.

Просмотров: 1603

Поделиться

VK:39834