Псыхуабэ щекIуэкIащ ещанэ Сретенскэ щIалэгъуалэ зэхуэсыр

2018 гъэм мазаем и 17-м Псыхуабэ и «Мэшыкъуэ» патриот центрым щекIуэкIащ епархием и III Сретенскэ зэхуэсыр. Ар къызэригъэпэщащ Псыхуабэ епархием и  Iалэгъуалэ къудамэм, абы и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илия и пашэу. Зэхуэсым и эпиграф хъуащ апостол Иоаков и «Вера без дел мертва» псалъэхэр. Мы гъэм япэу ар траухуащ щIалэгъуалэм я гупыжу зэхыхьэхэм хэтыным. Зэхуэсым члиси 9-м я лIыкIуэу хэт цIыхуи 180-м я пащхьэм къыщыпсэлъащ епархием и социальнэ проектхэм я унафэщIхэр. Ахэр зэхыхьэм хэтхэм ядэIэпыкъуащ щIалэгъуалэм хуэныкъуэхэм дэIэпыкъуэгъу яхуэхъуным теухуа я гупсысэхэр проект щIэщыгъуэу ухуэнымкIэ. Лэжьыгъэм и пэщIэдзэм
ЩIалэгъуалэ къудамэм и унафэщIыр къеджащ Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл чристэн щIалэгъуалэм я махуэмкIэ зэразыхуигъазэм теухуауэ. Зэхуэсым и егъэджэныгъэ Iыхьэр къызэIуихащ епархием щихъхэр канон щIынымкIэ и комиссэм и унафэщI иеромонах Елевферий (Казаков). Ар тепсэлъыхьащ Чристэн диным и тхыдэм. Зэхуэсым и лэжьыгъэр унэтIыныгъиплIымкIэ екIуэкIащ. Земцевэ Екатеринэ къытеувыIащ сабий ныкъуэдыкъуэхэм узэрыдэлэжьэну щIыкIэм, «ДыгъафIэ къалэ» псапащIэ центрым и щапхъэм тету. Климовэ Галинэ щихъ Лукэ и цIэр зезыхьэ Псыхуабэ члисэм гуапагъэ зыщIэ и шыпхъухэмрэ къалэм и япэ сымаджэщымрэ зэрызэдэлажьэр и щапхъэу Iуэхум къытеувыIащ. Стацюк Михаил къытеувыIащ псапащIэ щэнхабзэ Iуэхухэм, бынунагъуэшхуэхэм, зи закъуэу псэу нэхъыжьхэм, сабий
ныкъуэдыкъуэхэм уазэрыдэIэпыкъунум. Рахно Наталья тепсэлъыхьащ псапащIэ Iуэхухэр Интернетыр къэбгъэсэбэпу къызэрызэбгъэпэщынум, «ХуабагъкIэ дадэвгъэгуашэ» псапэ Iуэхур уи щапхъэу.
ЩIалэгъуалэм я зэхыхьэм жыджэру хэтащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ Феофилакт. Ахэр тепсэлъыхьащ цIыху гъащIэм зэIущIэм щиIэ мыхьэнэм, хуэныкъуэхэм дэIэпыкъуэгъу яхуэхъун зэрыхуейм, гуапагъэ щIэн зэрыхуейм. АдэкIэ щIалэгъуалэм я упщIэхэм жэуап иратащ. Лэжьыгъэм и къыкIэлъыкIуэ Iыхьэр теухуауэ щытащ гупсысэхэм я генерацэм. Ар члисэ округым и лIыкIуэхэм НэщI Иным ирихьэлIэу ягъэзэщIэну къапэщылъхэр. ИужькIэ ныбжьыщIэхэм я пащхьэм къыщыпсэлъащ Псыхуабэ округым и благочиннэм щIалэгъуалэм ядэлэжьэнымкIэ и дэIэпыкъуэгъу Флорич Константин. Ар ядэгуэшащ лъагъуныгъэм, фIэщхъуныгъэм, ныбжьэгъугъэм,
дэIэпыкъуныгъэм теухуа и гупсысэхэмкIэ. Зэхуэсыр щиухым мастер-класс ятащ имбир бранычхэр зэращIым теухуауэ.

Просмотров: 2985

Поделиться

VK:39834