Школым щрагъэкIуэкIащ Сретенскэ епщыкIуиянэ зэIущIэхэр

Минводы къалэм и курыт еджапIэ №6-м Сретения махуэшхуэм щрагъэкIуэкIащ епщыкIуиянэ Сретенскэ зэIущIэхэр. Ар теухуауэ щытащ Тхьэм IущIэным. Абы хэтащ школым и унафэщI Горлановэ Иринэ, къалэм и Никольскэ члисэм и унафэщI щоджэн Чемодуров Кирилл, егъэджакIуэхэр, класс нэхъыжьхэм щIэсхэр. Щоджэныр къызэхуэсахэм яхутепсэлъыхьащ махуэшхуэм, цIыхупсэр Тхьэм IущIэным и мыхьэнэм. НыбжьыщIэхэр я гупсысэхэмкIэ ядэгуэшащ икIи упщIэ куэд ятащ чристэн гъащIэм теухуауэ. ЗэIущIэм хэта псоми фэеплъу тыгъэ хуащIащ мелыIычым и тхьэнапэхэр.

Просмотров: 2394

Поделиться

VK:39834