Еджак1уэхэм я адэ-анэхэм яхутепсэлъыхьащ чристэн щэнхабзэм и лъабжьэр дерсым

Къалэм Егъэджэныгъэмкiэ и Управленэмрэ Кисловодск члисэ округымрэ зэрызэгурыiуам тету, къалэм и Крестовоздвиженскэ члисэм и къардэн Лиманов Гермоген щыIащ курыт еджапIэ №9-м и икIи егъэджакIуэхэмрэ адэ-анэхэмрэ епсэлъащ. Къардэным упщIэхэм жэуап иритащ, чристэн щэнхабзэм и лъабжьэр дерсыр адэ-анэхэм къызэрыхахынум теухуахэм. Щоджэныр къытеувыIащ дерсым. Зэхыхьэм хэтахэр зэгурыIуащ зэдэлэжьэну.

Просмотров: 2100

Поделиться

VK:39834