Щоджэныр еджакIуэхэм яхутепсэлъыхьащ Сретения махуэшхуэм

2018 гъэм мазаем и 15-м, Сретения махуэшхуэм, Минводы къалэм и Благовещенскэ члисэм и тхьэлъэIу литургие нэужьым члисэм и унафэщI щоджэн Поддубный Михаил яIущIащ къалэм и гимназие №111-м и еджакIуэхэм. Щоджэныр махуэшхуэм и тхыдэм тепсэлъыхьащ, гъэшхэкI тхьэмахуэм къытеувыIащ, къэблагъэ НэщI Инми я гугъу яхуищIащ. ЗэIущIэр щиухым сабийхэм зыхуагъэзащ гуапагъэ ялэжьынур къехъулIэн папщIэ икIи шэху уэздыгъэхэр тыгъэ къыхуащIащ унэм Тхьэ щелъэIун папщIэ.

Просмотров: 2902

Поделиться

VK:39834