Студентхэмрэ Щоджэн нэхъыщхьэмрэ тепсэлъыхьащ адэхэмрэ бынхэмрэ я Iуэху зэIумыбзхэм

2018 гъэм мазаем и 15-м Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ КъБКъУ-м и  студентхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ яIущIащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ Феофилакт, Сретения махуэшхуэм ирихьэлIэу Налшык къызэрыкIуам хыхьэу.
Щихънагъыр къытеувыIащ унагъуэхэм щекIуэкI зэхущытыкIэхэм, дэтхэнэ зы цIыхум и гъащIэми зэIущIэм щиIэ мыхьэнэм. ЩIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ щIэупщIащ иджырей жылагъуэм унагъуэм и зэхущытыкIэ дахэр зэрыщыпхъумэнум, адэхэмрэ бынхэмрэ я Iуэху зэIумыбзхэм я хэкIыпIэхэм. Зэхыхьэр и кIэм щынэблагъэм, КъБКъУ-м гъэсэныгъэ лэжьыгъэхэмрэ социальнэ IуэхухэмкIэ и проректор Къумыкъу Iэуес Пастыр нэхъыщхьэм фIыщIэ хуищIащ универститетым къызэрыкIуам папщIэ икIи хьэщIэм тыгъэ хуищIащ
КъБКъУ-м и студентхэм я лэжьыгъэхэр щызэхуэхьэса тхылъиплIыр.

Просмотров: 2548

Поделиться

VK:39834