Щихънагъ Феофилакт Тхьэм и Сретения махуэшхуэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ

2018 гъэм мазаем и 14-м, Тхьэм и Сретения махуэшхуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ Феофилакт Псыхуабэ и Сасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам тхьэлъэIур щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэм. ТхьэлъэIу уэрэдхэр жиIащ члисэ зэхуэхьэсам и хор регент Кубэ Аннэ зэригъакIуэм. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуну къызэхуэсащ Псыхуабэ щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ. Щихънагъыр махуэшхуэ Инджылым къеджащ, фIэщхъуныгъэ зиIэхэм гъэнэхуа дагъэм щыщ ящихуащ. ТхьэлъэIу нэужьым къызэхуэсахэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ.
2018 гъэм мазаем и 15-м, Тхьэм и Анэм и Сретения махуэшхуэм, щихънагъ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ апостол пэлъытэ, щихъ Магдалинэ Марие и цIэр зезыхьэ Члисэ зэхуэхьэсам и Сретенскэ лъэныкъуэм. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и унафэщI щоджэн нэхъыжь Бобылев Валентин, члисэ зэхуэхьэсам и клирик щоджэн Осипов Константин, къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрий, къардэн Артунов Георгий. ТхьэлъэIухэм и пэ къихуэу Пастыр нэхъыщхьэм Тхьэм и Анэм и «Благодатная» тхьэнапэр члисэм къигъэIэпхъуащ, Афон бгы лъапIэм Успенскэ Второафоснкэ Бештаурскэ цIыхухъу къулъшырыфым папщIэ щагъэхьэзырам.
Щихънагъым щоджэн Осипов Константин камилавкэр зэрихьэну хуит ищIащ. ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм итхэм къеджа нэужь, щихънагъ Феофилакт фIэщхъуныгъэ зиIэхэм пастыр нэхъыщхьэм и псалъэкIэ захуигъэзащ. Литургие нэужьым щихънагъ нэхъыщхьэм Тхьэм и Сретения махуэшхуэр игъэлъэпIащ. А махуэм щихънагъыр IущIащ КъБКъУ-м и студентхэм.

Просмотров: 3722

Поделиться

VK:39834