Псыхуабэ епархием къикI дэIэпыкъуныгъэр Донбасс ягъэIэпхъуащ

2018 гъэм и мазаем и пэщIэдзэхэм гуманитарнэ дэIэпыкъуныгъэ Псыхуабэ епархием и екIуэлIапIэхэм щызэхуахьэсащ, «Хъуромэ хуабэ» Iуэхум хыхьэу. Ар Донбасс яшащ. ДэIэпыкъуныгъэр хуащIащ Псыхуабэ епархием и «Маруха» щIалэгъуалэ зэхуэсым хэтхэм – Луганск зи тхьэкIумэм фIыуэ зэхимыххэмрэ дэгухэмрэ папщIэ щыIэ и школ-интернатым и еджакIуэхэм, Ирминэ къалэм и школ-интернатым и сабий ныкъуэдыкъуэхэм, Первомайскэ къалэм Телъыджэ къэзыгъэхъу щихъ Николай и цIэр зезыхьэ члисэм и тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм папщIэ. ХуащIа дэIэпыкъуныгъэр тонн 18 мэхъу. Донбасс ягъэша хьэлъэхэм ящыщщ къабзагъэр къызэрызэрагъэпэщ, лыхэкI, бдзэжьейхэкI консервхэр, шэ, хьэжыгъэ, фошыгъу, макарон, крупа, кIэртIоф, дагъэ, хадэхэкIхэр, псы, ухуэныгъэ материалхэр, хадэр зэрызэрахьэ Iэмэпсымэхэр, хьэкъущыкъухэр, щыгъынхэр, вакъэхэр.

«Хъуромэ хуабэ» Iуэхур Псыхуабэ епархием еханэу щекIуэкIащ. Иужьрей илъэсхэм дэIэпыкъуныгъэр Iуэхум хыхьэу хуащIащ Донецкрэ Луганскрэ щыпсэухэм. Иужьрей илъэситIым щIыналъэм щыщ сабийхэр жыджэру хэтщ Псыхуабэ епархием и «Маруха» чристэн зэхуэсым.

Просмотров: 2205

Поделиться

VK:39834