Псыхуабэ округым щекIуэкIащ щоджэнхэм я зэIущIэ

2018 гъэм мазаем и 13-м Псыхуабэ къалэм и Тхьэнапищ члисэм щекIуэкIащ округым и щоджэнхэм я зэIущIэ. Ар теухуауэ щытащ Хъуромэ къеджэныгъэхэм кърикIуахэм. Абы хэтащ Псыхуабэ благочинием и лIыкIуэхэр, Москва щекIуэкIа къеджэныгъэхэм хэтахэр, Чристэн Пятигорьем и члисэхэм я щоджэнхэр.

Доклад ящIащ: Псыхуабэ къалэм и ОПК школ №27-м и унафэщI Ендовицкая Наталья. Ар тепсэлъыхьащ Къеджэныгъэхэм «Чристэн лъабжьэр» Псыхуабэ щегъэджыным зэрыбгъэдыхьэм; щоджэн нэхъыжь Симанович Олег, «Чристэн психиатрие» теорием къызэхуэсахэр хэзыгъэгъуэзам, профессор Каледэ В.Г. ; «Чристэн Пятигорье» газетым и редактор Христосовэ Еленэ; гуапагъэ зыщIэ шыпхъухэм я нэхъыжь Климовэ Галинэ.
Пастыр къулыкъу щIэным хэлъ Iуэху зэIумыбзхэм къытеувыIащ щоджэн нэхъыжь Сорокин Константин. Абы зэрыжиIамкIэ, Iуэху зэIумыбз нэхъыщхьэр зауэлIхэм я деж дин, лъэпкъ Iуэху зэIумыбзхэр зэрыщыбагъуэр. Константин къыхигъэщащ абы и лъэныкъуэкIэ ди щIыналъэм, псом хуэмыдэу Кавминводы, Iуэху зэIумыбзхэр зэрыщыкуэдыр. Ар нэхъыбэу щынэрылъагъущ къулыкъу зыщIэ нэхъ щIалэхэм, тезыр зрагъэпшынхэм я деж. Константин и псалъэм дыщIигъужащ Христосовэ Еленэ. Абы жиIащ къэзакъхэми неоязычествэм зыдрагъэхьэх зэрыхъуар. ЗэIущIэм хыхьэу Псыхуабэ округым и члисэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Дубинский Борис утыку кърихьащ щихънагъ Феофилакт и унафэхэр. Апхуэдэу зэхыхьэм къыщыхалъхьащ Щоджэн нэхъыжьым и Члисэ Зэхуэхьэсам и Iуэху еплъыкIэхэр.

Просмотров: 1311

Поделиться

VK:39834