Щоджэнхэм иратащ екIуэлIапIэм кIуэхэм чэнджэщхэр зэрыратыну пособиехэр

2018 гъэм мазаем и 5-м Лермонтовэ къалэм щихъ Радонижский Сергий и цIэр зезыхьэ члисэм щекIуэкIащ Лермонтовскэ благочинием и щоджэнхэм я зэIущIэ. Ар иригъэкIуэкIащ Лермонтовскэ члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Фаустов Константин. Зэхуэсым къыщыпсэлъащ благочиннэм щIалэгъуалэм ядэлэжьэнымкIэ и дэIэпыкъуэгъу Важничия Юлианэ. Ар къытеувыIащ Псыхуабэ и Сретенскэ зэхуэсым, Лермонтовскэ благочинием и гупыр брейн-рингым зэрыхэтам,
волейболымкIэ зэхьэзэхуэм благочинием и щIалэгъуалэр хуэгъэхьэзырыным. Щоджэнхэр тепсэлъыхьащ «ЕгъэджакIуэм и ехъулIэныгъэ» члисэпсо зэпеуэм зэрыхэтынум, благочинием чристэн сабий гъэсапIэ къызэрыщызэIуахынум, ОПК-мкIэ олимпиадэм и щIыналъэ Iыхьэм зэрыхэтынум, 2017 гъэм екIуэлIапIэхэм зэфIагъэкIахэр зэхалъхьэжащ. 

Щоджэн нэхъыжь Фаустов Константин тепсэлъыхьащ Москва къалэм щекIуэкIыну Дунейпсо Хъуромэ егъэджэныгъэ къеджэныгъэхэм зэрыхэтам, екIуэлIапIэхэм я члисэ лэжьакIуэхэм, катехизаторхэм чэнджэщ тынымкIэ и пособием. Щоджэнхэм пособием и электроннэ Iэмалыр къратащ. Апхуэдэу щоджэнхэм зыхагъэгъуэзащ 2017 гъэм Щоджэн нэхъыщхьэм и Члисэ зэхуэхьэсам и тхылъхэм. Къызэхуэсахэм гулъытэ нэхъыбэ хуащIащ «О канонических аспектах церковного брака» тхылъым.

Просмотров: 2378

Поделиться

VK:39834