ЕссэнтIыгу и автовокзалым хуэныкъуэхэр щагъашхэу ирагъэжьэжащ

2018 гъэм щIышылэм и 28-м ЕссэнтIыгу щрагъэжьэжащ «Хуэныкъуэхэм дадоIэпыкъу» псапэ Iуэхур. Тхьэмахуэ къэс къалэ автовокзалым хуэныкъуэхэм папщIэ шхын пщтырхэр щатынущ: псэупIэншэхэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэ хуэныкъуэхэмрэ. Iуэхур щихъ Елизаветэ и цIэр зезыхьэ гуапагъэ зыщIэ шыпхъухэм, ЕссэнтIыгу благочинием и «ЩIэинхэр» щIалэгъуалэ центрым хэтхэм щрагъэкIуэкI.
Iуэхум и пэ къихуэу чристэн щIалэгъуалэм хъыбарыщIэхэр зэбгригъэхащ. Ахэр лъэс зекIуапIэхэм, жылагъуэ транспортым, фэтэр куэд хъу псэупIэ унэхэм фIадзащ. Ипэ махуэм цIыху 30 дгъэшхащ. ЦIыхухэм я фIэфI дыдэу шхын пщтырыр яшхащ. Волонтёрхэм фIыщIэ яхуищIу Пушкинымрэ Есенинымрэ я усэ зыгуэр къеджащ. Языныкъуэ цIыхухэр щIэупщIащ псапэ Iуэхум сыт хуэдэ хэлъхьэныгъэ хуащIыфынуми», - жиIащ щIалэгъуалэм ядэлэжьэнымкIэ благочиннэм и дэIэпыкъуэгъу Земцевэ Екатеринэ.

Просмотров: 2418

Поделиться

VK:39834