Щихънагъ Феофилакт иригъэкIуэкIащ Хъуромэ къеджэныгъэхэм я секцэм и лэжьыгъэр

2018 гъэм щIышылэм и 23-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ Феофилакт, Москва къалэм КъегъэлакIуэ Христос и цIэр зезыхьэ и Члисэм и пэш плъыжьым щригъэкIуэкIащ «Духовное наследие Византии и Афона в истории и культуре России» конференцэм и лэжьыгъэр. Ар XXVI Дунейпсо хъуромэ егъэджэныгъэ къеджэныгъэхэм хыхьэу къызэрагъэпэщащ. Зэхуэсыр абы и гъусэу ирагъэкIуэкIащ щоджэн нэхъыжь Асмус Валентинрэ тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Бибиков Михаилрэ.
Пастыр нэхъыщхьэр тепсэлъыхьащ Афонымрэ Кавказымрэ я монаххэм я зэпыщIэныгъэхэм, иджырей цIыхум дежкIэ духовнэ Iуэху бгъэдыхьэкIэм и мыхьэнэр ягу къигъэкIыжащ, конференцым хэтхэм ехъуэхъуащ. Сыхьэтищым къриубыдэу Урысейм и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыщ тхыдэдж тIощIым нэблагъэ, искусствоведхэр, гупсысакIуэхэр, культурологхэр, политологхэр я щIэныгъэ къэхутэныгъэхэмкIэ зэдэгуэшащ, Iуэху зэIумыбзхэм тепсэлъыхьащ. Зэхыхьэм теухуа щIэныгъэ сборник къыдагъэкIынущ.

Просмотров: 1990

Поделиться

VK:39834