Минводы щрагъэжьэжащ еджакIуэхэм я зэIущIэхэр

2018 гъэм щIышылэм и 15-м Минводы къалэм и Благовещенскэ члисэм и 111-нэ гимназием и 4-6 классхэм я зэIущIэхэр ирагъэжьэжащ. Зэхыхьэр махуэшхуэм ирихьэлIэу ирагъэкIуэкIащ. Щоджэн Поддубный Михаил сабийхэм яхутепсэлъыхьащ Христос и хъуромэ махуэшхуэм икIи ИлъэсыщIэмкIэ ехъуэхъуащ. ЕджакIуэхэм телъыджэ ящыхъуащ члисэм къыщызэрагъэпэща Хъуромэ вертепыр.

Просмотров: 1194

Поделиться

VK:39834