Щоджэныр интернатым щыпсэухэм яхутепсэлъыхьащ махуэшхуэм

2018 гъэм щIышылэм и 13-м Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и клирик щоджэн Гурин Александр жьы хъуахэмрэ ныкъуэдыкъуэхэмрэ я къалэ интернатым щыпсэухэм къэблагъэ махуэшхуэхэмкIэ ехъуэхъуащ. Щоджэныр къытеувыIащ махуэшхуэм и тхыдэмрэ и мыхьэнэмрэ, щихъ Василий и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ. Интернатым щыпсэухэм абы тыгъэ яхуищIащ тхьэнапэхэр, лъахэхутэ Твердохлебов Сергей Черкесск триухуа тхылъымрэ епархием и «Благословенный Кавказ» журналым и номерыщIэмрэ.

Просмотров: 1398

Поделиться

VK:39834