Черкесск саугъэтхэр щратащ нэфхэм я библиотекэм екуалIэхэм

2018 гъэм щIышылэм и 10-м Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и клирик щоджэн Гурин Александр екIуэлIапIэм кIуэхэм я гъусэу, ехъуэхъуащ Къэрэшей-Шэрджэс республикэм нэфхэмрэ зи нэм фIыуэ имылъагъухэмрэ я библиотекэм и лэжьакIуэхэм Христос и Хъуромэмрэ махуэшхуэхэмрэ папщIэ. ХьэщIэхэм библиотекэм екIуалIэ зи нэм имылъагъухэмрэ нэфхэмрэ иратащ саугъэтхэр, «Хъуромэ хуабэ» Iуэхум хыхьэу зэхуахьэсахэр. Библиотекэм екIуалIэхэм яхэтт унагъуэ хуэмыщIахэм, зи адэ е анэ бгъэдэмысыжхэм къахэкIахэр. Абыхэм папщIэ щыгъын хуабэхэр, зэрыджэгу хьэпшыпхэр, школым зыхуеину Iэмэпсымэхэр, IэфIыкIэхэр зэхуахьэсащ. Библиотекэм и унафэщI
Чудиновэ Тамарэ щоджэнымрэ Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам екIуалIэхэмрэ фIыщIэ яхуищIащ, гулъытэ къызэрыхуащIам папщIэ. Библиотекэм екIуалIэхэм мыгувэу саугъэтхэр Iэрагъэхьэжынущ.

Просмотров: 1240

Поделиться

VK:39834