Епархием фэщхъуныгъэ зиIэ и цIыхухэм ХъуромэмкIэ йохъуэхъу

Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ Феофилакт Христос и хъуромэм теухуа хъуэхъу куэд къыхуагъэхь. Псыхуабэ епархием и Пастыр нэхъыщхьэмрэ фIэщхъуныгъэ зиIэхэмрэ ехъуэхъуащ Урысейм и Президентым и Полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ, Урысейм и лIыхъужь Белавенцев Олег. Щихънагъымрэ чристэн фIэщхъуныгъэ зиIэхэмрэ ар ехъуэхъуащ ехъулIэныгъэхэр зыIэрагъэхьэну, къэралым и зыужьыныгъэм хуэлэжьэну.
«Ислъамымрэ чристэн динымрэ Урысей къэралыгъуэм и лъабжьэщ. Чристэнхэмрэ муслъымэнхэмрэ лъапIэныгъэхэм ехьэлIауэ зэкъуэтщ», - къыхигъэщащ Кавказ Ищхъэрэм и муслъымэнхэм я зэзыгъэуIу центрым и президиумым и унафэщI Бердиев Исмэхьил-хьэжы. Ар фIэщхъуныгъэ зиIэхэм ехъуэхъуащ узыншагъэ, насып, мамырыгъэ,  хъулIэныгъэ яIэну.
Хъуэхъухэр иджыри къаIэрохьэ. 

Просмотров: 1207

Поделиться

VK:39834