Рождественское послание пастырям, монашествующим и мирянам Благословенного Кавказа Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ Феофилакт Тхьэм и нэфI зыщыхуа Кавказым ис хъумакIуэхэм, монаххэм, мамыр цIыхухэм зэразыхуигъазэр

«Псалъэр псэм хыхьэри…» (Ин. 1, 14).

Тхьэм фIыуэ илъэгъуа адэхэ, инокхэ, инокинхэ, пщIэ зыхуэтщI къуэшхэ, шыпхъухэ, Кавказым и чристэнхэу сэркIэ лъапIэхэ!
Мы махуэ лъапIэхэм си гуапэу Христос и хъуромэмкIэ сынывохъуэхъу. Мы махуэм дэркIэ лъапIэ щIыпIэр – Тхьэм и члисэр, махуэшхуэр къыддэзыгуэш цIыхухэр зэрыщыIэм дрогуфIэ.
Илъэс минитI ипэкIэ узэIэбэкIыжмэ, Унагъуэ ЛъапIэм къалэм увыIэпIэ къыщагъуэтыфакъым. Ахэр къыщыувыIэн хуей хъуащ Iэщхэм, хъумакIуэхэм уэшхым, уэсым  ыщыщахъумэ бгъуэнщIагъым. Абы Марие КъегъэлакIуэ Христос къыщилъхуащ. (Ср. Лк. 2,7).
«Тхьэм и щIыхьыр зи куэд, лъэкIыныгъэ зиIэ Христос тхьэмыщкIэ дищIащ; Iэмал щыIэху дгъэлъэпIэн папщIэ, Ар псом нэхърэ нэхъыбэрэ тхьэмыщкIагъэ, гузэвэгъуэ хэхуащ. Христос къызэрыгуэкI сабийуэ дунейм къытохьэ, къыщалъхуам абы уни, гущи иIакъым». (Щихъ Тихон, Урысей псом и Патриарх. О лице Господа Иисуса Христа).
Христос фIыуэ къыгурыIуэрт Тхьэм и гъуэгум ухуэкIуэн папщIэ куэдым упхыкIын зэрыхуейр. КъызэрыгуэкIым фIыгъуэ гуэр
хэзылъагъуэфырщ, лъагъуныгъэ зыщIыфырщ, фIэщхъуныгъэ зиIэрщ Тхьэм IущIэфынур. «Зи гур къабзэхэрщ Тхьэр къэзылъагъуфынур». (Мф. 5, 8). Христос дунейм къыщIытехьар Тхьэм хуиIэ лъагъуныгъэр къытринэнырщ. Ар цIыху сэфэтым йохьэ. ЦIыхум гуэныхь илэжьыну хуэзышам и жэуапу абы Iуэху елэжь.
Тхьэм и щIыхьрэ и къарукIэкъым псори и пIэм зэрыригъэувэжыр. ЦIыхум и хуитыныгъэм пщIэ хуищIкIэрэ, ар ихъумэкIэрэ, Тхьэр езыр цIыху мэхъу, гуэныхьым къищынэмыщIауэ цIыхум ехьэлIауэ хъуар къещтэ (Ср. евр. 4, 15).
Тхьэ КъегъэлакIуэ Христос и Хъуромэр – Тхьэм къигъэщIам лъагъуныгъэ зэрыхуиIэм и нэщэнэщ. Тхьэм щыуа, жэкъуа, гуэныхьлы цIыхум и щIыб хуигъазэркъым. Тхьэр  унейм къытохьэ цIыхухэм я щыуагъэр къыгуригъэIуэжын папщIэ. «ЦIыхум и Къуэр къэкIуащ хэкIуадэхэр къригъэлын папщIэ» (Лк, 19.10).
Мы Хъуромэ махуэхэм дигу къыдогъэкIыж Тхьэм и Анэ къабзащэм КъегъэлакIуэ Христос хъыданым зэрыкIуэцIилъхьауэ щытар, Абы и анэм IэплIэ зэрыхуищIар, Абы и теплъэмкIэ къыздэкIуа дуней псом IэплIэ зэрыхуищIар.
Ди гъащIэм и мыхьэнэр къытхузэIузых къэхъугъэ телъыджэр дигу къыдогъэкIыж. Нобэ Христос къалъхуагъащIэм ди щхьэр худогъэщхъ, абы хыдолъагъуэ дыздрикIуэну гъуэгур.
Тхьэм хуиIэ фIэщхъуныгъэм цIыхур къарууфIэ ещI. Тхьэм лъагъуныгъэ щыхуищIкIэ цIыхур къарууфIэ мэхъу. Нобэ фIэщхъуныгъэрэ лъагъуныгъэрэ диIэщ икIи дыщогугъ цIыху нэс дыхъуну, Христос и гъуэгум дрикIуэну.
Фи гъусэу согуфIэ ди гъащIэм къыхыхьам, ди унагъуэм, Тхьэм и нэфI зыщыхуа Кавказым къэкIуам. Дауи, Тхьэр зэрытщIыгъур дощIэ. Ар къэхъункIэ хъуну гуфIэгъуэшхуэщ. Тхьэр тщIыгъущ! Нобэрей гуфIэгъуэри – тхьэр ди гъащIэм зэрыхэтым идощIэкI.
Мы Хъуромэ махуэхэм Тхьэм солъэIу, ди фIэщхъуныгъэр тхъумэну, Тхьэм и лъагъуныгъэр сыт щIыгъуи тщIыгъуну. Япэрей чристэнхэм ещхьу, Хъуромэм и хъыбарыр яхэтхьэну, Христос и гъуэгум дрикIуэну Тхьэм солъэIу. Сыту жыпIэмэ «Абы цIыхухэм диныр яхэтхьэну, абы щыхьэт дытехъуэну къалэн къытщищIащи» (Деян.10, 42).
Псоми Тхьэм къыдита гъащIэм папщIэ гуфIэгъуэ диIэну, ди благъэхэмрэ Iыхьлыхэмрэ лъагъуныгъэ худиIэну, дахуэпэжыну. Ди псэхэри мамырыну, Урысейри мамырыну Тхьэм жиIэ. «Тхьэм мамырыгъэ псоми къывит, аминь» (Рим. 15, 33)
МахуэшхуэмкIэ сынывохъуэхъу!
Христос и ХъуромэмкIэ!
Тхьэм лъагъуныгъэ хузиIэу, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт.

Псыхуабэ, Христос и Хъуромэ

2017/20I8

Просмотров: 1604

Поделиться

VK:39834