Благословенный Кавказ. КъыдэкIыгъуэ №12 (77)

«Благословенный журнал» къыдэкIыгъуэм 2017 гъэм и иужьрей номерыр дунейм къытехьащ. Абы фыкъыщеджэ хъунущ:
- Щоджэн нэхъыщхьэм и Постановленэмрэ Зэразыхуигъазэмрэ
- Псыхуабэ и Спасскэ члисэ зэхуэхьэсар зэрагъэнэхурэ илъэситху зэрырикъур зэрагъэлъэпIам теухуа репортажым
- Кавказым и Минводы щыIэ Уае Дадэм и хэщIапIэм теухуа хъыбарым
- ЩIыналъэ ЛъапIэм Тхьэ елъэIуну зэрыкIуам

Просмотров: 2452

Поделиться

VK:39834