Спасскэ члисэ зэхуэхьэсам Афоным къраха лъапIэныгъэр яхьащ

2017 гъэм дыгъэгъазэм и 30-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам тхьэмахуэ тхьэлъэIур щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэм. Хабзэ зэрыхъуауэ Пастыр нэхъыщхьэр Шестопсалмием къеджащ. Апхуэдэу щихънагъыр къеджащ тхьэмахуэ Инджылым икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм ягъэнэхуа дагъэм щыщ ящихуащ. 2017 гъэм дыгъэгъазэм и 31-м щоджэн нэхъыщхьэм и тхьэлъэIу литургием и пэ къихуэу Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам Тхьэм и Анэм и «Благодатная» тхьэнапэр яхьащ, Бештаурскэ къулъшырыфым папщIэ Афон Бгы
ЛъапIэм щатхар. Литургиер щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэмрэ къулъшырыфым щыщхэмрэ. ТхьэлъэIу нэужьым Пастыр нэхъыщхьэм Тхьэм и Анэр игъэлъэпIащ. ЛъапIэныгъэ къахьам и фэеплъу екIуэлIапIэм кIуа дэтхэнэми иратащ «Благодатная» тхьэнапэм и теплъэр.

Просмотров: 1851

Поделиться

VK:39834