Къэрэшей-Шэрджэсым и щоджэнхэр Псыхуабэ щызэхуэсащ Псыхуабэ Тхьэ щелъэIуну

2017 гъэм дыгъэгъазэм и 26-м Псыхуабэ къалэм и Никольскэ члисэм гуэныхьхэр Iуэтэжыным и ужь щихьащ Ищхъэрэ, Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс округхэм я екIуэлIапIэхэм я щоджэнхэр. Щэхухэм и пэ къихуэу щоджэн нэхъыжь Тарнакин Александр щоджэнхэм яхутепсэлъыхьащ Никольскэ члисэм и тхыдэмрэ лъапIэныгъэхэмрэ.

Просмотров: 1769

Поделиться

VK:39834