Новопавловск етхуанэ классым щIэсхэм щIыхь тхылъхэр щратащ Библием теухуа зэпеуэм хэтахэм

2017 гъэм дыгъэгъазэм и 25-м Новопавловск и курыт еджапIэм и етхуанэ классым щIэсхэм щIыхь тхылъхэр иратащ «Библейские сказания» зэпеуэм жыджэру зэрыхэтам папщIэ. ЕджакIуэхэм зэхьэзэхуэм утыку къыщрахьащ ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм ит къэхъугъэхэм ехьэлIа сурэтхэр. А сурэтхэм тхыдэм щыщIэдзауэ, КъегъэлакIуэр дунейм къызэрытехьам, щихъ, апостол пэлъытэхэу Кириллрэ мефодийрэ я узэщIыныгъэм ехьэлIахэри къыщыгъэлъэгъуащ.
НыбжьыщIэхэм Библие тхыдэм щыщ нэхъ мыхьэнэ зиIэ пычыгъуэр къызэрагъэлъэгъуэным хущIэкъуащ. Петропавловскэ члисэм и унафэщI щоджэн Цапко Владислав сабийхэм ящытхъуащ икIи абы еджакIуэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ хуигъэушащ зэпеуэм хэтыну.

Просмотров: 1610

Поделиться

VK:39834