Предгорнэ районым и мафIэсгъэункIыфIхэм зэгурыIуэныгъэ иращIылIэ

2017 гъэм дыгъэгъазэм и 25-м Псыхуабэ къалэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Георгий и цIэр зезыхьэ и члисэм Предгорнэ районым и МЧС «2 отряд федеральной противопожарной службы по Ставропольскому краю» Федеральнэ къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэмрэ Псыхуабэ, Черкесск епархием IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэм, хабзэхъумэ органхэм, пенитенциарнэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымкIэ и къудамэмрэ зэгурыIуэныгъэ зэращIылIащ. Гуапагъэ щIэным теухуа тхьэлъэIу уэрэд нэужьым Iэхэр щIадзащ «2 отряд ФПС по Ставропольскому краю» ФГКУ-м и унафэщI подполковник Горбик Алексейрэ епархием IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэм, хабзэхъумэ органхэм, пенитенциарнэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымкIэ и къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Сорокин Константинрэ. Зэдэлэжьэну зэгурыIуащ гупым щоджэнхэм я нэIэ тегъэтыным, ахэр узэщIыным и IуэхукIэ.

Просмотров: 1392

Поделиться

VK:39834