Щоджэныр епщIанэ классым щIэсхэм яхутепсэлъыхьащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Фаддей

2017 гъэм дыгъэгъазэм и 20-м Государственнэ (Советскэ) станицэм и курыт еджапIэ №3-м щекIуэкIащ 10 классым щIэсхэмрэ Михаило-Архангельскэ члисэм и унафэщI щоджэн Федюнин Дионисийрэ я зэIущIэ. ЕпщIанэ классым щIэсхэм я зэIущIэмкIэ зэхуащIыжащ гъэ еджэгъуэм и япэ илъэс ныкъуэм и курсыр.
УнафэщIыр тепсэлъыхьащ еджакIуэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ Урыс Чристэн Члисэр зэхэзехуэн зэращIам, абыхэм зэрахьа лIыгъэм. Псом хэумыдэу еплъащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Фаддей, Тверск и щихънагъ нэхъыщхьэм и лэжьыгъэхэм.
Гъэ еджэгъуэм къриубыдэу станицэм и члисэм и щоджэнхэм зэпымыууэ ирагъэкIуэкIащ 5-10 классхэм я зэIущIэхэр. Курсыр нэхъыщхьэу зытеухуауэ щытар Урыс Члисэм Тхьэм папщIэ бэлыхь зрагъэшэча и цIыхухэм зэрахьа лIыгъэрщ.

Просмотров: 1323

Поделиться

VK:39834