МВД-ны Джамагъат советлерини келечилери сынамла бла алмашдыла

Быйыл декабрь айны Сикоев Сосланны башчылыгъы бла быйылгъа ахыр кере Эресейни Шимал Кавказ федерал округда ГУ МВД-ны Джамагъат советини кенгеши болуб етдю. Ол видеоконференция халда бардырылгъанды. Аны ишине Шимал Кавказ федерал округну субъетлерини территориал ич ишлерини къурамларында болгъан Джамагъат саоветлени келечилери. Округну Джамагъат советини келечилери арасында Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт да бар эди. Тюбешиуге келгенлеге сез айда Эресейни Шимал Кавказ федерал округда ГУ МВД-ны тамадасы аполицияны генерал-лейтенанты Бачурин Сергей, джамагъатчыланы этген ишлерине разылыкъ билдириб келир джыолда да полиция бла къаты байламлылыкъ джюрютюрюклери анданасыулу боллугъуна ышанганын да билдирди. Эресейни ШКФО-да ГУ МВД-ны Джамагъат советини председатели Сикоев Сослан, кенгешчилени сюзюллюк соруула бла шагърей этди. Ала, джамагът обществоланы институтларыны джаш тешлюню арасында экстремизмге профилактика этиуге, къыйын болумгъа тюшген сабийлеге болушлукъ этиуге, ШКФО-ну МВД-ны къурамывнда болгъан Джамагъат организацияланы , наркотиклени джорукъсуз хайырландырыуну юсю бла этилген аманлыкълагъа эмда есюб келген джаш телюню арасында наркотиклеге къаршчы къарам бегитирча профилактика ишле дегенча сорууладыла. Белгиленнген сорууланы юсю бла этилген ишледен бютеу регионладан келген келечиле хапар айтдыла. Кенгешни аягъында Бачурин Сергей бла Сикоев Сослан, Джамагъат советлени членлерин джуукълашыб келген Джангы Джыл бла алгъышладыла.

Просмотров: 2060

Поделиться

VK:39834