МВД-м и Жылагъуэ советым и лIыкIуэхэр зэхъуэжащ я Iуэху бгъэдыхьэкIэхэмкIэ

2017 гъэм дыгъэгъазэм и 21-м Сикоев Сослан иригъэкIуэкIащ Урысей МВД ГУ-м КИФЩI-м щиIэ Жылагъуэ советым и иужьрей зэIущIэр. Видеоконференцэ Iэмалым тету екIуэкIа зэIущIэм хэтащ Жылагъуэ советхэм я лIыкIуэхэр. Жылагъуэ советым хэтхэм я гъусэу зэIущIэм хэтащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ Феофилакт.

Зэхыхьэм хэтхэм защыхуигъазэм, Урысей МВД ГУ-м КИФЩI-м щиIэ къудамэм и унафэщI, полицэм и генерал-лейтенант Бачурин Сергей жылагъуэ лэжьакIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ зэфIагъэкI Iуэхухэм папщIэ икIи къыхигъэщащ Жылагъуэ советхэмрэ полицэмрэ я зэрыздэлажьэм мыхьэнэшхуэ зэриIэнур. Урысей МВД ГУ-м КИФЩI-м щиIэ Жылагъуэ советым и унафэщI Сикоев Сослан зэхыхьэм хэтхэр хигъэгъуэзащ зытепсэлъыхьыну Iуэхугъуэхэм. Ар граждан жылагъуэ институтхэр экстремизм къэмыгъэхъуным зэрыпэщIэтыну Iэмалхэрт, щытыкIэ гугъу ихуа сабийхэм зыщIагъэкъуэнырт, Урысей МВД-м щIыналъэхэм щиIэ Жылагъуэ советхэм наркотикхэр хабзэр къызэпауду
зэрызэбграгъэхым теухуа щIэпхъаджагъэхэр къызэIухынырт, наркотикым зэрибийм теухуа Iуэхугъуэхэр ирагъэкIуэкIынырт. Зи гугъу ящIа унэтIыныгъэхэм ехьэлIауэ зэфIагъэкIахэм тепсэлъыхьащ округым и щIыналъэхэм я лIыкIуэхэр. ЗэIущIэр щиухым Бачурин Сергейрэ Сикоев Сосланрэ Жылагъуэ советым хэтхэм ехъуэхъуащ къэблагъэ ИлъэсыщIэмкIэ.

Просмотров: 2059

Поделиться

VK:39834