Черкесск щыIэ Жьы хъуахэм я интернатым зэхуэс щрагъэкIуэкIащ

2017 гъэм дыгъэгъазэм и 20-м Черкесск и щоджэнхэм къалэм Жьы хъуахэмрэ ныкъуэдыкъуэхэмрэ папщIэ щыIэ интернатым зэхыхьэ щрагъэкIуэкIащ. ТхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ щихъ Радонижский Сергий и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Кишунов Константин. Абы къулыкъур драгъэкIуэкIащ Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэу Афонин Иоаннрэ Гурин Александррэ. Щэхухэр ирагъэкIуэкIыным и пэ къихуэу, Константин зэхуэсахэм захуигъэзащ щэхум и мыхьэнэм теухуа псалъэкIэ. ТхьэлъэIум хэтащ интернатым щыпсэухэм я мызакъуэу, абы и лэжьакIуэхэри. Щэху нэужьым интернатым и унафэщIым и къуэдзэ Дорохин Юрий щоджэнхэм фIыщIэ яхуищIащ зэфIагъэкIа Iуэхухэм папщIэ.

Просмотров: 2240

Поделиться

VK:39834