Анэхэм я унэм и нэIэм щIэтхэм кIэртIоф яхуегуэш

Епархием и «Анэхэм папщIэ унэ» кризис IуэхущIапIэм Предгорнэ районым и хьэрычэтыщIэхэм кIэртIоф тонн къыхуашащ. Центрым и нэIэм щIэт бзылъхугъэхэм кIэртIоф хуашэ, нэхъыбэу зи закъуэу бын зыпI анэхэмрэ бынунагъуэшхуэхэмрэ. Япэу кIэртIофыр хуашащ сабиитху е нэхъыбэ зыпIхэм. Анэхэм я унэм апхуэдэ унагъуэ 30 я нэIэм щIэтщ. КIэртIофыр пакетхэм иралъхьащ ЕссэнтIыгу къалэм экономикэмрэ сервисымкIэ и студентхэмрэ центрым и дэIэпыкъуэгъухэмрэ. Центрым и псапащIэхэмрэ дэIэпыкъуэгъухэмрэ фIыщIэ фхудощI!

Просмотров: 1938

Поделиться

VK:39834