Щоджэным жиIащ экстремизмым узэрыпэщIэтыну Iэмал нэхъыщхьэр зыхуэдэр

2017 гъэм дыгъэгъазэм и 8-м Преграднэ (КъШР) станицэм и курыт еджапIэ №1-м зэIущIэ щрагъэкIуэкIащ, терроризмымрэ дин экстремизмымрэ узэрыпэщIэтынум теухуауэ. Абы хэтащ Преграднэ станицэм и класс нэхъыжьхэм щеджэхэр я адэ-анэхэм я гъусэу.
Зэхыхьэм хэтащ хабзэхъумэ органхэм я лэжьакIуэхэр, егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэр, Урупскэ районым и щоджэнхэр. ЗэIущIэм къыщыпсэлъащ Кирилломефодиевскэ члисэм и унафэщI щоджэн Соловьев Алексей. Абы къыхигъэщащ экстремист, террорист хьэгъэщагъэхэм узэрыпэщIэтыну лэжьыгъэхэм хигъэгъуэзащ.
Щоджэным къыхигъэщащ абы узэрыпэщIэтыну Iэмал зэрыщыIэр, нэсу къамыгъэсэбэпми. Апхуэдэу къигъэлъэгъуащ чристэн щэнхабзэм и лъабжьэмрэ къызэрыгуэкI дуней тетыкIэмрэ дерсыр курыт еджапIэхэм щрагъэджыныр.

«ЩIэблэр экстремизмым пэIэщIэу тщIын папщIэ дин щэнхабзэр едгъэджыну ди къалэнщ», - жиIащ щоджэным.

Просмотров: 2092

Поделиться

VK:39834