ЦIыкIухэр къуажэ члисэм Тхьэ щелъэIуащ

Тхьэм и Анэм и махуэшхуэм, Греческэ къуажэм и «Илиос» сабий гъэсапIэм щыщ сабийхэр щыIащ къуажэ члисэм. Ахэр тхьэлъэIу литургием хэтащ, Христос и щэхухэм зыхагъэгъуэзащ. Къулыкъу нэужьым члисэм и унафэщI щоджэн Пронь Алексий абыхэм заригъэплъыхьащ икIи махуэшхуэм уэзджынэхэр ягъэзууну хуит ищIащ.

Просмотров: 1189

Поделиться

VK:39834