ЕджакIуэхэм я зэIущIэ члисэм щрагъэкIуэкIащ

Минводы и Благовещенскэ члисэм Тхьэм и Анэм и махуэшхуэм щекIуэкIащ курыт еджапIэ №111-м и 4 классым щIэсхэм я зэIущIэ. Сабийхэр хагъэгъэузащ махуэшхуэм и тхыдэм икIи фIэщхъуныгъэ зиIэ дэтхэнэ зы цIыхум и дежкIи абы и мыхьэнэм къытеувыIащ. Дэтхэнэ зы хьэщIэми тыгъэ хуащIащ шэху уэздыгъэ икIи махуэшхуэм и тхьэнапэм деж щагъэуващ. Члисэм кIуэныр хабзэ дахэ хъуащ икIи сабийхэми я егъэджакIуэхэми ар яфIэгъэщIэгъуэнщ.

Просмотров: 2272

Поделиться

VK:39834