Щоджэныр еджакIуэхэм яхутепсэлъыхьащ чристэн члисэм

2017 гъэм дыгъэгъазэм и 4-м Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам и клирик щоджэн Великородный Димитрий «Кораблик» сабий гъэсапIэм екIуалIэ цIыкIухэм яIущIащ. Ахэр махуэшхуэм тепсэлъыхьащ. Щоджэным абыхэм я гугъу яхуищIащ чристэн члисэмрэ абы и щытыкIэмрэ. Сабийхэм ар гъэщIэгъуэн ящыхъуащ икIи упщIэхэр иратащ.

Просмотров: 2023

Поделиться

VK:39834