Члисэм и унафэщIыр яхыхьащ школ зэпеуэм и къэпщытакIуэхэм

Солдатскэ станицэм (КъБР) и курыт еджапIэм викторинэ щекIуэкIащ, станицэмрэ члисэмрэ я тхыдэм теухуауэ. Еянэ классым щIэсхэм щэнхабзэмрэ я лъэпкъ хабзэхэмрэ теухуа я щIэныгъэр зыхуэдэр къапщытащ. КъэпщытакIуэхэм ящыщт щоджэн Молдованов Евгений, школым и егъэджакIуэхэр. Зэпеуэм пашэ щыхъуахэмрэ абы хэтахэмрэ сертификатхэр тыгъэ хуащIащ.

Просмотров: 1719

Поделиться

VK:39834