Архиерей Члисэ зэхуэхьэсам и зэIущIэм и япэ махуэм кърикIуахэр

2017 гъэм щэкIуэгъуэм и 29-м Москва КъегъэлакIуэ Христос и цIэр зезыхьэ и кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам и члисэ пэшым щрагъэжьащ Урыс Чристэн Члисэм и Архиерей Члисэ зэхуэхьэсам и лэжьыгъэр. Члисэ зэхуэхьэсам и программэм хыхьэрт юбилей пшыхьхэр, Патриаршествэр къызэрагъэщIэрэщIэжрэ илъэси 100 хъум. Патриарх Тихон и интронизацэр 1917 гъэм дыгъэгъазэм и 4-м Успенскэ члисэм щекIуэкIащ Тхьэм и Анэм и махуэшхуэм. Архиерей Члисэ зэхуэхьэсам и пэ къихуэу КъегъэлакIуэ Христос и цIэр зезыхьэ Члисэм щихъ Тихон и къарум щыщ Iыхьэхэр Дон ставропигиальнэ цIыхухъу къулъшырыфым кърахри Московскэ Тихон и къарум щыщ Iыхьэхэр къагъэIэпхъуащ. ЗэIущIэм и пэ къихуэу тхьэлъэIу литургие иригъэкIуэкIащ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам и ключарь, щоджэн нэхъыжь Рязанцев Михаилрэ Москва и щоджэнхэмрэ. КъегъэлакIуэ Христос и цIэр зезыхьэ тхьэлъэIум хэтащ Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл, Москва и щоджэнхэр. КъегъэлакIуэ Христос и цIэр зезыхьэ члисэм щекIуэкIа тхьэлъэIум хэтащ Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл, Члисэ зэхуэхьэсам къэкIуа иерарххэр. Архиерей Зэхуэсыр къызэрызэIуахым и тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ Урыс Чристэн Члисэм и унафэщI щихъ Тихон. ЗэIущIэр иригъэкIуэкIащ Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл. Члисэ Зэхуэхьэсам
Москва Патриархатым щыщу Урысейм, Украинэм, Белоруссием, Молдавием, Азербайджаным, Къэзэхъстаным, Къыргъызым, Латвием, Литвам,  Таджикистаным, Тыркумением, Узбекистаным, Урыс Чристэн Члисэм и епархиер здэщыIэ нэгъуэщI щIыналъэхэм я  пастыр нэхъыщхьэ 347-м зыкърагъэхьэлIащ.
Иерарххэм я пащхьэм доклад щищIым, КъегъэлакIуэ Христос и цIэр зезыхьэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам и члисэ пэшым, щихъыр къыщытеувыIащ социальнэ, псапащIэ Iуэхухэм, щIалэгъуалэм я къалэнхэм, духовнэ егъэджэныгъэм, богословскэ щIэныгъэм, теологие егъэджэныгъэм, дин егъэджэныгъэмрэ гъэсэныгъэмрэ, тхьэмахуэ школхэмрэ сабий гъэсапIэхэмрэ зегъэужьыным, ныбжьыщIэхэм ядэлэжьэным, миссионер къулыкъу щIэным, къулъшырыфхэм, хъыбарегъащIэ лэжьыгъэм, епархие  правленэм, митрополиехэм ядэлэжьэным, Члисэмрэ щэнхабзэмрэ, члисэ-къэрал зэхущытыкIэхэм, нэгъуэщIхэми.
Докладым щытепсэлъыхьащ Патриархым и члисэ гъщIэмрэ и лэжьыгъэмрэ теухуахэм. Нобэ Урыс Чристэн Члисэм епархие 303-рэ хэтщ, 2016 гъэм ебгъапщэмэ ар 10-кIэ, 2009 гъэм ебгъапщэмэ 144-кIэ нэхъыбэщ. Межсоборнэ лъэхъэнэм митрополиеу щы къызэрагъэпэщащ – иджы а бжыгъэр 60-м нэсащ. Иджыпсту Урыс Чристэн Члисэм и щоджэнхэм я бжыгъэр клирик 39 414-рэ мэхъу, 34 774 пресвитор, къардэн 4 640 хыхьэу. Урыс Чристэн Члисэм члисэ 36 878 къызэщIеубыдэ, тхьэлъэIу литургие щрагъэкIуэкI хэщIапIэхэри хыхьэу. КъищынэмыщIауэ, цIыхухъу къулъшырыф 462-рэ щыIэщ, нэгъабэ ебгъапщэмэ ар 7-кIэ нэхъыбэу, цIыхубз къулъшырыф 482-рэ, 11-кIэ нэхъыбэщ, гъэ кIуам нэхърэ.

Просмотров: 1457

Поделиться

VK:39834