Ананы байрамына чакъырабыз

Ананы Кюнюне аталгъан «Мамин праздник» деген байрам Ессентюк шахарда Вокзальный орамны 11-чи мекямында кюндюз сагъат онбирде «Дом для мамы» деген кризис аралыкъда болуб етерикди.
Аны : къыйын джашау болумгъа тюшген сылтаулу бла сабийлери болгъан тиширыулагъа Ессентюк шахарда «Дом для мамы» деген аралыкъ къурагъанды. Анга, Пятигорскеде «Ангел» деген суаблыкъ фонд, Ессентуки шахарда «Профессия» деген окъуу аралыкъ, «Дом ремесел» деген прикладной искусстволаны аралыгъы бла Черкесскеде «Покров» деген юйдеги аралыкъ болушлукъ этгендиле.
Байрамны къурамында:
1) «Вдохновение материнства» деген творчество фестиваль-конкурсну эсеблерин чыгъарыу. «Ангел» деген Пятигорскеде суаблыкъ фонд бардыргъан «Золотые руки», «Золотой голос» и «Золотая строка» -деген юч номицияда хорлагъанлагъа сертификатла бериу .
2) Ананы кюнюне аталыб импровизация халда къуралгъан концерт.Хорламлы болгъан аналаны, байрамгъа келген къонакъланы, Дом для мамы аралыкъда тургъанланы эмда студентлени выступленилары боллукъду.
3) Ессентюкде «Профессия» деген Юретиу аралыкъдан анала бла къызларыны чачларын ариу дждасау .
4) Ессентюк шахардан «Дом ремесел» деген аралыкъдан сабийлеге деб халкъ къол усталыкъдан мастер-классла боллукъдула.
5) Черкесск шахарда «Покров» деген Юйдеги аралыкъдан Елена Нартова джангы туугъан сабийлеге къараргъа тюз эмчек салыргъа юретирикди.
6) «Дом для мамы» деген аралыкъдан юйдеги психолог-педагог Шаповалова Надежда бла энчи консультацияла да боллукъдула.

Просмотров: 4690

Поделиться

VK:39834