Анэм и махуэшхуэм фыдогъэблагъэ

«Анэхэм я махуэ» зэхыхьэр ЕссэнтIыгу къалэм и «Анэхэм папщIэ унэ» кризис IуэхущIапIэм Вокзальнэ уэрам, 11 унэм щэбэтым, щэкIуэгъуэм и 25-м щекIуэкIынущ. ЩыщIидзэнур сыхьэт 11.00-рщ. Зэхыхьэр къызэригъэпэщащ: 

ЕссэнтIыгу къалэм щытыкIэ гугъу ихуа анэхэм я «Анэхэм папщIэ унэ» центр уэндэгъухэмрэ анэхэмрэ щадэIэпыкъу и центрырщ, Псыхуабэ къалэм и «МелыIыч» псапащIэ фондыр, ЕссэнтIыгу къалэм и «Профессия» егъэджэныгъэ центрыр, «IэпщIэлъапщIэхэм я унэ» центрыр, Черкесск къалэм и «Покров» центрыр.
Махуэшхуэм хыхьэу къызэрагъэпэщынущ:
1) Анэхэм я «Вдохновение материнства» фестиваль-зэпеуэм кърикIуахэр зэхалъхьэжынущ. Абы щытекIуахэр унэтIыныгъищым щагъэпэжэнущ: «Дыщэ Iэпэ», «Дыщэ макъ», «Дыщэ строка» - Псыхуабэ къалэм и «МелыIыч» псапащIэ фондым къыбгъэдэкIыу.
2) Импровизированнэ концерт, анэхэм я махуэшхуэм теухуар. Зэпеуэм пашэ щыхъуа анэхэм, махуэшхуэм и хьэщIэхэм, студентхэм зыкъагъэлъэгъуэнущ.
3) Анэхэмрэ япхъухэмрэ ЕссэнтIыгу къалэм и «Профессия» центрым и IэщIагъэлIхэм прическэхэр хуащIынущ.
4) ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIагъэмкIэ дерсхэр ятынущ сабийхэм папщIэ. «IэпщIэлъапщIэхэм я унэ» ЕссэнтIыгу къалэм дэтым анэхэм саугъэтхэр яхуигъэхьэзырынущ.
5). Черкесск къалэм и «Унагъуэм и хъумапIэ» IуэхущIапIэм и IэщIагъэлI Нартовэ Еленэ хигъэгъуэзэнущ сабий къалъхугъащIэхэм зэрыкIэлъыплъынум, ахэр
зэрагъэшхэнум.
6). «Анэхэм папщIэ унэ» IуэхущIапIэм и унагъуэ чристэн егъэджакIуэ-психолог Шаповаловэ Надеждэ щхьэхуэу цIыхухэм епсэлъэнущ.

Просмотров: 4689

Поделиться

VK:39834