Патриаршествону джангыдан къуралгъанына джюз джыл толгъанына аталыб Черкесскеде конференция болуб етдю

Быйыл ноябрь айны 19-да Черкесскени Никольский клисасыны христиан дин школунда   Патриаршествону джангыдан къуралгъанына джюз джыл толгъанына аталыб тарих магъаналы конференция болуб етдю. Эресейдн 20-чы емюрню биринчи джарымыны къыйын заманларыны юсюнден, тарих илмуланы доктору, профессор Невская Татьяна, Хабеков Умарны атын джюрютген республикан педагогика колледжни директору педагогика илмуланы кандидаты Михайлов Игорь , Пятигорске бла Черкесск епархияны пресс-секретары протоирей Самохин Михаил эмда Пятигорске бла Черкуесск епархияны, шыйыхланы канонизация этиу комиссияны секретары иерей Гурин Александр докладла этдиле. Ол тюбешиуге Къарачай-Черкесияда Шимал благочинияны джамагъаты, Черкесскеде электрокъуат бла къурулуш институтну студентлери эмда шахарда сокъурланы Бютеуэресей обществону келечилериэмда динчиле да къошулдула. Дуа окъугъандан сора «Избранники» деген циклдан Тихон патриархны юсюнден документли киногъа къарадыла. Андан сора бизни къралда коллективизацияны, репрессияны, ачлыкъны къыйын заманларындан ишчи джамагъат бла къазакъланы болумундан Татьяна Александровна Невская доклад этди. Ол къыйын джыллада Клисагъа этилген къатылыкъны юсюнден да иерей Гурин Александр хапар айтды. Ол конференциягъа къошулгъанланы, Тебен Тебердиде Спасо-Преображен Сынты тиширыу монастырны юсюнден табылгъан джангы архив материаллары бла шагърей этди. Митрополит (Страгородский) Сергийни юсюнден аны клиса политикасындан докладны протоирей Самохин Михаил доклад этди. Игорь Владимирович Михайлов да Уллу Ата Джурт къазауатда къанлы фашистле бла джигитлеча сермешген Чееркесс шахарчылагъа атлагъан "160 дней по г рманскому времени", деген ишинден хапар айтды. Эресейни эмда туугъан джуртну тарихи бек сейир халда етдю, анга уллу эс белюннгениамалтын берилген заман болджал да азлыкъ этиб тюбешиу асламыракъ барды. Келген къонакъла бла тарих бла дин темалагъа аталыб ушакъны андан ары клисаны аш юйюнде кечени арасына дери бардырдыла.

Просмотров: 2088

Поделиться

VK:39834