Епархием и лIыкIуэхэр къикIыжащ социальнэ IуэхутхьэбзэхэмкIэ VII Члисэпсо зэхуэсым

VII Члисэпсо зэхуэсым социальнэ IуэхутхьэбзэхэмкIэ и япэ пленарнэ зэIущIэр иригъэкIуэкIащ Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл. Ар щекIуэкIащ Москва КъегъэлакIуэ Христос и кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам и члисэ зэухэхьэсахэм я залым. Абы хэтащ цIыху минитIым щIигъу: Урысеймрэ нэгъуэщI къэралхэмрэ социальнэ унэтIыныгъэхэмкIэ я епархиехэм я къудамэхэм я унафэщIхэр, члисэ социальнэ проектхэм я унафэщIхэр, гуапагъэ зыщIэ шыпхъухэр, социальнэ лэжьакIуэхэр, гупыж зыщIахэр.
Щихънагъ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ зэхуэсым хэтащ Псыхуабэ, Черкесск епархием и лIыкIуэхэр: члисэ псапэ щIэнымрэ социальнэ IуэхутхьэбзэхэмкIэ къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Еланцев Сергий, щоджэн нэхъыжь Стацюк Алексийрэ щоджэн Видялин Александррэ, Псыхуабэ гуапагъэ зыщIэ шыпхъухэм я нэхъыжь Климовэ Галинэ, ЕссэнтIыгу гуапагъэ зыщIэ шыпхъухэм я нэхъыжь икIи епархием сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ щадэIэпыкъу «Дыгъэпс къалэ» центрым и унафэщI Земцевэ Екатеринэ, «Анэхэм папщIэ унэ» АНО-м и унафэщI Рубец Ларисэ, Псыхуабэ Тхьэнапищым я цIэр зезыхьэ и члисэм и унафэщIым социальнэ Iуэхутхьэбзэхэр щIэнымкIэ и дэIэпыкъуэгъу Яроцкий Артемий.
Епархием и «Дыгъэпс къалэ» Центрым и унафэщI Земцевэ Екатеринэ ныкъуэдыкъуэхэм ядэлэжьэнымкIэ секцэм и спикер хъуащ. Ар зыубгъуауэ къытеувыIащ Центрым и лэжьыгъэхэм (къызэрыщIадзам, зрихьэлIа гугъуехьхэм). 
Ныкъуэдыкъуэхэм ядэлэжьэнымкIэ курсхэр щIэщыгъуэ ящыхъуащ ныбжьыщIэхэм. «Дыгъэпс къалэ» Центрым и лэжьыгъэм и унэтьIыныгъэ зыбжанэ хагъэхьащ «Особый человек в храме» методикэ пособие члисэ псапэ щIэнымрэ социальнэ IуэхутхьэбзэхэмкIэ Москва Патриархием и Синод къудамэм къыдигъэкIам. Зэхуэсым щытепсэлъыхьащ ныкъуэдыкъуэхэм, анагъэр хъумэнымрэ дунейм къытемыхьа сабийхэр мыгъэкIуэдыжынымкIэ дэIэпыкъуным. Зэхыхьэм хэтхэр зэдэгуэшащ псэупIэ зимыIэхэм, Iуэху мыщхьэпэхэм дихьэхахэм зэрадэIэпыкъуну IэмалхэмкIэ. Зэхуэсым хыхьэу лIыкIуэхэр хэтащ Марфо- Мариинскэ къулъшырыфым щекIуэкIа тхьэлъэIу литургием. Ар иригъэкIуэкIащ социальнэ Iуэхутхьэбзэхэр щIэнымкIэ Синод къудамэм и унафэщI, Орехово- Зуевскэ и щихънагъ Пантелеимон.
Урыс Чристэн Члисэм нобэ члисэ IуэхущIапIэ 4000, жэрдэм, проетхэр иIэщ. КъищынэмыщIауэ, гуапагъэ щащIэу 400, уэндэгъухэмрэ сабий зиIэ анэхэмрэ я екIуэлIапIэ 52, гуманитар дэIэпыкъуныгъэ щыхуащIэ центри 100, ныкъуэдыкъуэхэм зэрадэIэпыкъуну проект 400-м щIигъу, псэупIэншэхэм я екIуэлIапIэ 95-рэ. Чристэн IэухущIапIэ 500-м щIигъу доIэпыкъу Iуэху мыщхьэпэхэм дихьэхахэмрэ абыхэм я Iыхьлыхэмрэ.

Просмотров: 2101

Поделиться

VK:39834