Епархием и центрым и психологыр студентхэм унагъуэ гъащIэм хутепсэлъыхьащ

2017 гъэм жэпуэгъуэм и 26-м епархием и «Анэхэм папщIэ унэ» кризис центрым и чристэн егъэджакIуэ-психологыр IущIащ Кисловодск къэрал техникумым и студентхэм. Зэхыхьэр къызэригъэпэщащ «Сретение» чристэн щIалэгъуалэ центрым.
Психологыр студентхэм яхутепсэлъыхьащ унагъуэ зэхущытыкIэхэм я лъапIэныгъэхэм, лъагъуныгъэм. ЩIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ щIэупщIэрт нэгъуэщI цIыхухэм къызэрыдекIуэкIынум, гугъуехьхэм зэрыпхыкIыну къару къызэрагъуэтынум, нэгуъэщIхэми. Насыпым и жээуапыр зэгъусэу къагъуэтыну хущIэкъуащ.
Надеждэ и Iуэху еплъыкIэмкIэ студентхэм ядэгуэша къудей мыхъуу (щIэныгъэ нэхъыщхьищ, быниплI, егъэджакIуэ IэIщагъэр зиIэ) фильм иригъэплъащ, щихъ Николайрэ пащтыхь гуащэ Александрэ, абыхэм ябынхэм ятеухуауэ. Мы зэIущIэм япэ, еIтуанэ курсхэм щIэс студенти 130-рэ хэтащ. Фигу къэдгъэкIыжынщи, унагъуэм теухуа зэхыхьэхэр студентхэм драгъэкIуэкI, психологхэр, егъэджакIуэхэр, щоджэнхэр, чристэн щIалэгъуалэр къызэщIиубыдэу.

Просмотров: 1826

Поделиться

VK:39834