Архиепископ Феофилакт «Фотолетопись Благославенного Кавказа» деген кермючню ачды.ъ

Быйыл октябрь айны 15-де Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт Пятигорскени Спасс ара клисасында Дин къуллукъ бардырды. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну клисаны клириклери этдиле.Дин къуллукъну кезюуюнде Анна Куба башчылыкъ этген клисаны хору джырлады. Архипстыр православ дин ахлулагъа ауаз берди. Дин къуллукъ бошалгъандан сора ара клисагъа келген джамагъат бла ушакъ этилди. Ол кюн огъунакъ архиепископ Феофилакт "Фотолетопись Благословенного Кавказа", деген кермючню ачды. Анда аллай аты болгъан епархияны фотоконкурсуну ишлери бардыла. Быйыл жюриге 19 автор кеслерини 102 ишлерин теджегендиле.  Бизни кермючде тамалгъа алыннган темала , къуру клиса джаушау бла байламлы соруулагъа джуаб бериб къоймайдыла. Алада адамланы джашауларында эм джарыкъ кезюулени аланы ийманлары къаллай болгъанларын, сюймекликлерин ачыкълайдыла эмда кергюзедиле. Фотография деген – ол лагъымчылыкъды аны Аллахутагъала дамгъа саугъагъа бергенди, аны бла ол болгъан затха шагъатлыкъ этген бла къалмай суратха алгъан ада мол кезюуню адамы болады. Ол бизни джашауубузну бир юзюгю болуб бошагъанды», -деб айтды архиепископ Феофилакт къуанч джыйылыуну ача. Бир айны Пятигорскени джамагъаты бла келген къонакълары , Спасс ара клисаны Джаш телю аралыгъында кермючге салыннган 58 ишге къараргъа боллукъдула. Андан сора конкурсну эсеблерин чыгъарыу анда хорлагъанланы саугъалау боллукъду.

Просмотров: 3225

Поделиться

VK:39834