Щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт къызэIуихащ «Фотолетопись Благословенного Кавказа» выставкэр

2017 гъэм жэпуэгъуэм и 15-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэм. ТхьэлъэIу уэрэдхэр жиIащ члисэ зэхуэхьэсам и хор Кубэ Аннэ зэригъакIуэм. Пастыр нэхъыщхьэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. ТхьэлъэIу нэужьым екIуэлIапIэм кIуэхэм епсэлъащ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам екIуалIэхэм.

А махуэм щихънагъ Феофилакт къызэIуихащ «Фотолетопись Благословенного Кавказа» выставкэр. Епархием и сурэт зэхьэзэхуэри аращ. Мы гъэм къэпщытакIуэхэм я пащхьэм сурэтыщI 19-м я лэжьыгъи 102-рэ щагъэлъагъуэ. 
«Ди сурэт гъэлъэгъуэныгъэм и лъабжьэ хъуащ члисэ гъащIэм емыпха темэхэр къыщыгъэлъэгъуа лэжьыгъэхэри. Абыхэм щыболъагуъ цIыху гъащIэм щыщ Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэр, я фIэщхъуныгъэр, гугъэр, лъагъуныгъэр. Сурэтхэр цIыхухэм Тхьэм ярита къэхутэныгъэщ, гъащIэр къыщыгъэлъэгъуащ. Ар ди гъащIэм щыщ Iыхьэ хъуащ», - жиIащ щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт выставкэр къыщызэIуихым.
Зы мазэм къриубыдэу Псыхуабэ щыпсэухэмрэ и хьэщIэхэмрэ лэжьыгъэ 58- м еплъынущ, Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам и ЩIалэгъуалэ центрым утыку къыщрахьахэм. ИужькIэ зэхьэзэхуэм кърикIуахэр зэхалъхьэжынущ икIи абы пашэу къыщалъытахэр щагъэлъэпIэнущ.

Просмотров: 3237

Поделиться

VK:39834