Члисэм куполрэ жоррэ щагъэуващ

2017 гъэм фокIадэм и 28-м Налшык члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Бобылев Валентин, гъунэгъу екIуэлIапIэхэм я щоджэнхэр и гъусэу, Пролетарскэ къуажэм Тхьэм и Анэм и Къэзан тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ члисэм и куполымрэ и жорымрэ игъэнэхуащ. Благочиннэр екIуэлIапIэм къэкIуахэм махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ икIи ухуэныгъэм зи къару езыхьэлIахэм фIыщIэ яхуищIащ. Куполыр ягъэнэхуа нэужь, члисэм фIадзащ.

Просмотров: 1604

Поделиться

VK:39834