Новоивановскэ къуажэм жорыр члисэм щагъэуващ

2017 гъэм фокIадэм и 21-м, Тхьэм и Анэм и махуэшхуэм, щихъ апостол Иоанн и цIэр зезыхьэ члисэм уэзджынэр щагъэуващ. Гъэнэхун къулыкъур иригъэкIуэкIащ Налшык члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Бобылев Валентин. Къулыкъур абы драгъэкIуэкIащ гъунэгъу члисэхэм щыщхэм. Къулыкъум Тхьэ щелъэIуащ члисэм и ктитор, «Ленинцы» СХП-м и унафэщI Бердюжэ Влпадимир, къуажэдэсхэр. Члисэ уэрэдхэм щIэту Жорыр и увыпIэм щагъэуващ. Благочиннэм къызэрыхигъэщамкIэ Новоивановскэ щылажьэхэмрэ щыпсэухэмрэ къихъумэу.

Просмотров: 2158

Поделиться

VK:39834