Тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм иджырей живописым зыхагъэгъуэзащ

2017 гъэм фокIадэм и 17-м Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм творчествэмкIэ и дерсым хыхьэу къалэм и сурэт галереем кIуащ. Абы къыщызэрагъэпэщащ Къэрэшей-Шэрджэс Республикэр илъэс 25-рэ зэрырикъум теухуа гъэлъэгъуэныгъэ. НыбжьыщIэхэм зыхагъэгъуэзащ щIыналъэм и сурэтыщIхэм я лэжьыгъэхэм, техникэ, стиль зэмылIэужьыгъуэхэм. Дэтхэнэ зы сурэтри щIэщыгъуэт икIи еджакIуэхэм ягу дыхьэрт. НыбжьыщIэхэри сурэт щIыным дихьэхащ. КъШР-м и сурэтыщIхэм я лэжьыгъэхэм хуэдэу абыхэм я сурэтхэми я Хэкум хуаIэ лъагъуныгъэр къыщагъэлъэгъуэну я мурадт.

Просмотров: 2070

Поделиться

VK:39834